ΟΜ.Ε.Α

There are no translations available.

Η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α) ορίζεται με απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων κάθε Ακαδημαϊκής μονάδας και συγκροτείται από μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. των Βαθμίδων του Καθηγητή και του Αναπληρωτή Καθηγητή και ενός εκπροσώπου των σπουδαστών. Οι αρμοδιότητές της είναι οι παρακάτω:

  • Συνεργάζεται με τη ΜΟ.ΔΙ.Π. του ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης στο οποίο ανήκει, και προβαίνει στην εσωτερική αξιολόγησή της οικείας Ακαδημαϊκής μονάδας  η οποία πρέπει να ανταποκρίνεται στα κριτήρια και του δείκτες αξιολόγησης του Ν. 3374 του άρθρου 3 της παραγράφου 1, τα οποία συμπληρώνονται και εξειδικεύονται με βάση τις κατευθύνσεις και τα πρότυπα που εκδίδει η Α.ΔΙ.Π.
  • Έχει την ευθύνη διεξαγωγής της διαδικασίας αξιολόγησης στην οικεία ακαδημαϊκή μονάδα, παρακολουθεί τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, ενημερώνει τα όργανα και τα μέλη της ακαδημαϊκής μονάδας για τις απαντήσεις και τα αποτελέσματα του διαλόγου με τους διδάσκοντες και τους σπουδαστές, συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα σχετικά στοιχεία και, με βάση αυτά, συντάσσει την έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης της ακαδημαϊκής μονάδας, στην οποία διαβιβάζει στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του ιδρύματος και μέσω αυτής στην Α.ΔΙ.Π.
  • Παρακολουθεί και συντονίζει την διαδικασία συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων από τους σπουδαστές κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.
You are here: ΟΜ.Ε.Α.